טוענים לניתוק תושבות? מס הכנסה דורש הוכחה

תיקון שהתקבל לאחרונה בפקודת מס הכנסה (תיקון 223) קובע, כי החל משנת המס 2016 חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, גם על יחיד הטוען שהוא אינו תושב ישראל, אך התקיימה בו חזקת הימים בהגדרת תושב ישראל, לעניין ימי שהות מינימליים בישראל. 

בהתאם לתיקון, אם לטענת אותו אדם שעבר לחו”ל הוא איננו תושב ישראל, עליו להגיש דיווח מפורט ​אשר במסגרתו יציין את העובדות עליהן מבוססת טענה זו, בליווי אסמכתאות המפורטות בפקודה. ​

לפי הפקודה, “חזקת הימים” קובעת שכל עוד אותו אדם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר, או לחילופין שהה בישראל לפחות 30 ימים בשנת המס וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר, חזקה עליו שמרכז חייו בישראל, ועל כן נחשב לתושב ישראל.

לכן, ככל ורוצים לסתור חזקה זו, יש להגיש למס הכנסה דוח​
המפרט את העובדות לביסוס הסתירה.

חשוב לציין – הגשת הדיווח אינה פוטרת מהגשת דוח מס שנתי כתושב חוץ, ככל וחלה עליו ​​​​חובת הגשת דוח זו, כאשר הייתה לו הכנסה חייבת באותה שנת המס. ​​​

לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אלינו

Bench in park and New York City midtown Manhattan at sunset with skyline panorama view over Hudson River