הגשת דוחות לרשויות המס בארה”ב

הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס בארצות הברית נעשית ברובה באמצעות טופס 1040 המיועד לנישומים בעלי אזרחות אמריקאית או רישיון עבודה קבוע (GREEN CARD). אולם, ישנם מאפיינים נוספים המקימים חובות דיווח – גם בנוגע לחשבונות זרים או בנוגע להכנסותיהם של אזרחים זרים שהופקו בשטחה של ארצות הברית (מס הכנסה פדראלי). אופן הגשת המסמכים משתנה בין נישום בהתאם למאפייניו, רמת הכנסתו ומקום עבודתו. אי דיווח מהווה עבירה פלילית ועשוי לגרור קנסות כספיים ומאסר.
הטפסים השונים ואופי הדיווח:


טופס 1040 (1040- Annual Reports)
שיטת דיווח המיועדת לאזרחי ארצות הברית ובעלי רישיון עבודה קבוע המחזיקים בגרין קארד. הטופס מהווה הצהרה על הכנסות הנישום החייבות במס לרשויות המס בארצות הברית (IRS). את הטופס, יש להגיש בהתאם למבחן ההכנסה השנתית, תוך חלוקה לעובדים שכירים ועצמאיים וסטטוס אישי. מאחר ושיטת המיסוי האמריקאית היא פרסונלית, ככל שמדובר בהכנסה המוכרת כחייבת במס בהתאם לדין האמריקאי, תהיה חייבת גם אם לא הופקה בארצות הברית עצמה. מועד הגשת ההצהרה יהא באפריל במידה והנישום מתגורר בארצות הברית, או ביוני במידה והנישום תושב חוץ.


טופס Foreign Bank Account Report) FBAR)
הצהרת מס הנוגעת גם היא לאזרחי ארצות הברית ותושבי קבע ומחילה חובת דיווח על כלל הפעולות הפיננסיות וחשבונות הבנק הזרים שנמצאים מחוץ לאמריקה. הדוח נחלק לארבעה חלקים הכוללים: פרטים אישיים, החשבונות בבעלות הנישום, החשבונות בהם שותף הנישום ומקורות פיננסיים בהם לנישום הרשאת חתימה. חובת הדיווח חלה במידה וסכום הכסף השנתי בכלל החשבונות הזרים עולה על 10,000$, וההצהרה תוגש בנוסף לדוח 1040 הנוגע להכנסות המדווח. נציין כי היקף האכיפה בדיווח על חשבונות זרים מוגברת, ולממשל האמריקאי הסכמים לחילופי מידע פיננסי עם מדינות רבות ביניהם גם עם מדינת ישראל. המועד הראשון להגשת ההצהרה מטעם הנישום, יהא באפריל ובמקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה עד לחודש אוקטובר.


טופס NR1040 (הצהרה ליחיד שאינו אזרח אמריקאי)
מיסוי אזרחים זרים נחלק להכנסות שהופקו במהלך פעילות עסקית וכאלו שהופקו שלא במהלך פעילות עסקית. הכנסות אלו, עשויות לצמוח באופן אקטיבי מהכנסות מעבודה ומנכסי נדל”ן או באופן פאסיבי באמצעות דיבינדים ותמלוגים. הצהרה זו, נוגעת לאלו שאינם אזרחי ארצות הברית או בעלי גרין קארד וכוללת את ההכנסות שהופקו בשנת המס הנוכחית בתחומי ארצות הברית. המועד הראשון להגשת ההצהרה מטעם הנישום] יהא באמצעו של חודש יוני ובמקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה עד לחודש דצמבר של אותה השנה.


החזרי מס
מסירת טפסים הנוגעים להצהרות מס לרשויות הממשל האמריקאיות, נעשות באופן אלקטרוני לאחר שהוכנסו כל הפרטים הרלוונטיים, כאשר הדיווח המקביל בשתי מדינות שונות אינו יוצר כפל מס. שיטות מיסוי רבות מעניקות זיכויים ומבצעות ניכויים. מכאן שאזרחים ותושבי קבע שחייבים במס הן בישראל והן באמריקה, לא רק שלא ישלמו מיסים כפולים וגבוהים יותר, אלא שגם במקרים בהם המס ששולם במדינה אחת גבוה מהמס בשנייה, הם יהיו זכאים לזיכויי מס. בנוסף, שיטת המיסוי האמריקאית מעניקה גם זיכוי ממס עבור ילדים, הכנסה נמוכה ולימודים אקדמיים. זיכויים אלו אינם תלויים בהכנסה החייבת והנישום שזכאי להם יכול שכלל לא יהיה חייב במס באותה שנה. כאשר מדובר בלימודים אקדמאיים החזר המס יהיה בגובה של 1,000 דולר לכל שנת לימודים באקדמיה ואילו בנוגע לילדים, גובה הזיכוי יהיה 1,000 דולר לכל ילד. בתוך כך, את הבקשה להחזר מגישים באמצעות הגשת דוח לרשויות האמריקאיות הרלוונטיות.