הקמת פעילות בארצות הברית

רישום חברה באחת ממדינות ארצות הברית, כולל מספר היבטים משפטיים ומיסויים המכשירים את הקרקע. זאת כאשר אופן התהליך הרישום משתנה לפי סוג החברה. לאור הרפורמה של ממשל טראמפ משנת 2017, נהנות חברות מהקלות בירוקרטיות ומיסוי מופחת. אחת המדינות הכדאיות ביותר להקמת פעילות בארצות הברית היא מדינת דלאוור, בה מערכת משפטית המאפשרת הגנה רבה וחיסיון לבעלי המניות. בנוסף,  עלויות ההתאגדות בה נמוכות משמעותית מבישראל. 

רישום תאגידי בארצות הברית

הקמת פעילות בארצות הברית, נעשית באמצעות רישום החברה במדינה בה מתבצעת הפעילות העסקית, תשלום אגרת רישום ממשלתית והגשת מסמכי ההתאגדות. זאת יחד עם מסמכים הכוללים פרטים כמו עיסוק החברה, זהות בעליה ופרטי ההתקשרות עמם. עלויות הקמת הישות התאגידית משתנה בהתאם לתחום השיפוט של המדינה בה היא פועלת, יחד עם היקף המיסוי המוטל עליה. חברות שאינן אמריקאיות מחויבות ב"מס סניף פדרלי",  המטיל עליהן תשלום מס נוסף. 

סוגי התאגדות לצורך הקמת חברה בארצות הברית

חברה בערבון מוגבל (LLC –  Limited Liability Company) או חברה בעירבון מוגבל, היא ישות משפטית בה בעל שליטה יחיד. היא אינה מאוגדת לפי דיני התאגידים האמריקאים, אלא בהתאם לדיני המדינה בה פועלת החברה. בעלי הזכויות בחברה אינם מחזיקים במניות, אלא "בתעודת חברות" שמסירה מהם אחריות אישית הנוגעת להתחייבויות החברה. הכנסותיה והפסדיה של החברה, מיוחסים לבעל השליטה ואלו הופכים אותה לגוף שנחשב לשקוף לצורכי מיסוי.

ישות הממוסה באופן נפרד מבעליה (Ccorp) – תאגיד המהווה חברה בע"מ, ממוסה באופן נפרד מבעליו ועליו חל מס חברות אחיד בשיעור של 21%.  בישות זו, אין הגבלה על מספר בעלי המניות ואלו יכולים להיות אזרחי ארצות הברית או אזרחים זרים. הסיבה להפרדת החברה מבעליה לצורכי מיסוי, היא הימנעות ממס כפול על הכנסות התאגיד וחלוקתן בין בעלי המניות. לצד זאת, ככל שישנם הפסדים, ניתן לנצלם בטווח של עד 5 שנים כאשר החברה תוכל לקזזם מהכנסות החברה עם הגדלת הרווחים.

ישות שקופה לצורכי מס (Scorp) – תאגיד מסוג S היא יישות המקבילה להתאגדות מסוג שותפות בישראל. אופן רישום התאגיד כ-SCORP , יכול שיהא רק בתום 75 יום מהקמת התאגיד כ-CCORP. הדיווח לרשויות המס נעשה באמצעות הצהרה על הכנסותיהם הנגזרות מאלו של התאגיד, ולפיהן נקבע שיעור המס. נדרש שבעלי המניות בחברה יהיו בעלי אשרת עבודה קבועה (גרין קארד) או אזרחים אמריקאים.

שותפות מוגבלת (Limited Partnership)– חברה שקופה לצורכי מס (passed through) שבה ייחוס הכנסותיה והוצאותיה משויכות לבעלי המניות. הגבלת השותפות בישות תאגידית מסוג LP מחילה את חובת מיסוי על השותפים, אך בכל הנוגע להתחייבויות השותפות, אינם חבים באחריות אישית. 
שירותי הקמת פעילות בארצות הברית שאנו מציעים:

אנו מתמחים במתן שירותים פיננסיים לחברות המעוניינות להתרחב גם לשוק האמריקאי. לחברתנו, משרדים בניו יורק וקליפורניה המאוישים ברואי חשבון עתירי ניסיון בעבודה מול רשויות המס האמריקאיות. בתוך זאת אנו מעניקים:

שירותי הקמה חברה וניהול שוטף של כל ההיבטים הקשורים לנושא פתיחת חברה אמריקאית

Setup Services and ongoing management when establishing a new US entity

רישום עסק כתאגיד בדלוואר

Incorporation in Delaware

תשלומי מס ממשלתיים שנתיים

Annual payments of Government Registrar Fee

הוצאת מספר EIN

Obtaining an EIN

סיוע בפתיחת חשבון בנק

Opening a Bank account

רישום חברה במדינה בה מתקיימת פעילות עסקית והעסקת עובדים

State registration – We will register the company in any state in which there will be employees

 

הקמת מערכת הנהלת חשבונות בחברה לביצוע פעולות חשבוניות

 

Setup of the accounting system- We will set up the accounting system ,Quickbooks to sync to all payment processors, bank , PEO etc

הנהלת חשבונות שוטפת הכוללת: חשבונית לקוח, תשלומי חשבון, הכנה והגשת דוחות תקופתיים

Monthly bookkeeping to include
Customer invoicing, account payables, and preparing and filling mandated period returns/reports

הכנת חשבוניות לקוח (בהתאם להנחיות החברה) ושימור חשבוניות הלקוחות

Customer invoicing preparing (according to Company’s instructions) and maintenance of the client’s invoices are covered in reviewing and preparing the Company documents (e.g., checks, customer and vendor invoices

מילוי טופס 1099
 

1099 filings

הגשת דוחות שנתיים לצורך החזרי מס. השירות כולל: מס זכיינות דלאוור, הגשת טופס 1120, מיסי מדינה, הגשת טופס 5471, הגשת טופס 5472, דיווח לרשות המיסים לקבלת החזרי מס מכירה

 

Annual Tax Return 2021 will be filed next year and will include the following components-
Delaware Franchise Tax
Form 1120
Each additional State Tax
Form 5471
Form 5472
Sales Tax Reporting return

חשבות שכר ושירותי משאבי אנוש מקיפים
 

Payroll Management Services with PEO on behalf of the company